Ταξιδιωτικές & τουριστικές υπηρεσίες - LaraTravel.gr-Τουριστικό Γραφείο

Γενικοί Όροι

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 

1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

Το γραφείο που διοργανώνει τις εκδρομές ενεργεί σαν μεσάζων μεταξύ των εκδρομέων & των υπευθύνων για την μεταφορά (Αεροπορικών – Ακτοπλοικών Εταιρειών & ΠΟΥΛΜΑΝ) τη διαμονή (Ξενοδοχείων τοπικών Γραφείων ταξιδιών) & κάθε προσώπου επιφορτισμένου να παρέχει υπηρεσίες κατά την διάρκεια της εκδρομής. Έτσι είναι αυτονόητο ότι το ταξιδιωτικό γραφείο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για τραυματισμούς, απώλειες ή κλοπή αποσκευών ή πραγμάτων, αλλαγές δρομολογίων ή καθυστερήσεις στην εκτέλεση όλου του ταξιδιού, που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επαναστάσεις τοπικές, διαδηλώσεις, απεργίες ή οποιεσδήποτε άλλες έκτακτες καταστάσεις ανωτέρας βίας. Παρόλα αυτά το γραφείο θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων με σκοπό την καλή εξυπηρέτηση των εκδρομέων.
 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

Οι εκδρομείς είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη τακτοποίηση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήρια – βίζες κ.λ.π.) για τα οποία το γραφείο εξυπηρετεί τους εκδρομείς, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο ή υπαίτιο για καθυστέρηση ή αδυναμία εξασφαλίσεων τους για οποιοδήποτε λόγο. Οι εκδρομείς είναι υπεύθυνοι για την προσκόμιση & διαφύλαξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού, αδείων, αποδημίας, καθώς & των απαραίτητων ασφαλιστικών εγγράφων για νοσηλεία απο ατύχημα ή ασθένεια στο εξωτερικό που εκδίδονται απο τους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας. Οι εκδρομείς πρέπει να είναι συνεπείς στις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος γιατί οπωσδήποτε δεν δικαιούνται αποζημίωση για απολεσθείσες απο δική τους υπαιτιότητα υπηρεσίες ή εκδηλώσεις. Οι εκδρομείς είναι υπεύθυνοι για τη δήλωση εξαγωγής συναλλάγματος, για τη δήλωση γουναρικών, τιμαλφών κ.λ.π. αντικειμένων που υπόκεινται σε φορολογία κατα την επάνοδο στην Ελλάδα. Οι εκδρομείς είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους αναχωρήσεως. Σε περίπτωση καθυστερήσεως ο αρχηγός δικαιούται να αναχωρήσει χωρίς κανένα δικαίωμα απαιτήσεως λόγω απώλειας μέρους ή του συνόλου του ταξιδιού. Οι εκδρομείς δεν έχουν δικαίωμα επεμβάσεως στο έργο του αρχηγού & αποκλείεται η τροποποίηση ή αλλοίωση του προγράμματος εκδρομής χωρίς την έγκριση του Γραφείου.
 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το γραφείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόλυτη εφαρμογή του προγράμματος κάθε εκδρομής. Είναι εν τούτοις ενδεχόμενο να παρουσιασθούν απρόβλεπτες δυσχέρειες που να καταστήσουν επιβεβλημένη την αλλαγή μέρους ή όλου του δρομολογίου. Προ της αναχωρήσεως μπορούν οι εκδρομείς να ακυρώσουν την εγγραφή τους & να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν. Εάν η αλλαγή καταστεί λόγω ανωτέρας βίας απαραίτητη κατά τη διάρκεια της εκδρομής οφείλουν οι εκδρομείς να την αποδεχτούν & ενδεχομένως να επιβαρυνθούν με τις πιθανές πρόσθετες δαπάνες προς αντιμετώπιση της διαμορφωθείσης καταστάσεως. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα διαμορφώσεως της τιμής των εκδρομέων μέχρι 10 ημέρες προ της αναχωρήσεως λόγω των
συναλλαγματικών διαφορών δραστικής ανατιμήσεως τιμών ξενοδοχείων, αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών ναύλων. Στη περίπτωση ανατιμήσεως μέχρι 10% δεν δικαιολογείται ακύρωση συμμετοχής χωρίς παρακράτηση ακυρωτικών.
Επίσης το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακυρώσεως προ 3 ημερών, τουλάχιστον, οποιασδήποτε εκδρομής, λόγω μικρής συμμετοχής ή σκοπιμότητας χωρίς υποχρέωση αποζημιώσεως εκτός βέβαια απο την επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν. Ακόμη θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ότι για τις προαιρετικές, επισκέψεις, διασκεδάσεις που γίνονται απο τους τοπικούς αντιπροσώπους στο εξωτερικό, το γραφείο μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το κόστος αυτών των εκδηλώσεων, αλλά & για οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται στο πρόγραμμά μας. Η έκφραση «δια μέσω» δεν σημαίνει υποχρεωτικά ΣΤΑΣΗ ή ΔΙΕΛΕΥΣΗ στις πόλεις που αναφέρεται. Ορισμένες φορές είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί πλοίο διαφορετικό απο αυτό που αναφέρεται στο πρόγραμμα (π.χ. H/SPEED ή ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ) ή ακόμη η προσέγγιση να γίνει σε διαφορετικό λιμάνι ( π.χ. ΜΠΑΡΙ ή ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ και ΑΓΚΩΝΑ ή ΒΕΝΕΤΙΑ) με αποτέλεσμα να μειώνεται ή να αυξάνεται η διάρκεια της εκδρομής ανάλογα με τις διανυκτερεύσεις εν πλώ.Οι αλλαγές αυτές δεν επιφέρουν καμία αλλαγή στην τιμή της εκδρομής. Αλλαγή της εκδρομής γίνεται μόνο όταν αυξάνονται ή μειώνονται οι διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων.
 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής αρχίζουν απο τη μέρα κυκλοφορίας του προγράμματος μέχρι 21 ημέρες προ της ημερομηνίας αναχωρήσεως κάθε εκδρομής ή συμπληρώσεως του προβλεπόμενου αριθμού.Όταν υπάρχει δυνατότητα παρατείνεται η αναφερόμενη προθεσμία δηλώσεως συμμετοχής προς εξυπηρέτηση των κ.κ. εκδρομέων. Για την κράτηση θέσεων προκαταβάλλεται το 1/3 της εκδρομής, το υπόλοιπο καταβάλλεται το αργότερο 15 ημέρες προ της αναχωρήσεως. Παιδικές εκπτώσεις είναι δυνατές κατόπιν συμφωνίας. Οι θέσεις στα πούλμαν αλλάζουν υποχρεωτικά ανάλογα με την διάρκεια και τα χιλιόμετρα της κάθε διαδρομής. (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ). Για τα ατομικά ταξίδια και για τις προσφορές η προκαταβολή δύναται να είναι και 100%.
 

5. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Ακύρωση συμμετοχής υπόκειται σε παρακράτηση ποσού ανάλογα με το χρόνο της ακυρώσεως των υποχρεώσεων που ανέλαβε το γραφείο & των εξόδων που δημιουργήθηκαν στο στάδιο της προετοιμασίας. Ειδικότερα: α) Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση συνεπάγεται παρακράτηση του ποσού της προκαταβολής & β) Από 29 ημέρες μέχρι την ημέρα της αναχωρήσεως παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής. Σε περιπτώσεις προσφορών ή ατομικών ταξιδίων, η σε περιόδους εορτών, το ποσοστό των ακυρωτικών μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, ανεξαρτήτως του χρόνου ακυρώσεως.
 

6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ –  ΕΞΤΡΑ

Οι ενδείξεις των χρησιμοποιούμενων ξενοδοχείων που αναφέρονται στα προγράμματα είναι σύμφωνα με την κατάταξη των Τοπικών Οργανισμών Τουρισμού & αφορούν δίκλινα δωμάτια. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς αποδεκτό για την κατάταξη αυτή είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω & αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Σε ορισμένες χώρες όπου η τουριστική υποδομή είναι μέτρια τα ξενοδοχεία προσφέρουν & μέτριες ανέσεις. Το τρίκλινο δωμάτιο σχηματίζεται με την προσθήκη κρεβατιού σε κάποιο απο τα δίκλινα δωμάτια & δεν διαφέρει η κατά άτομο τιμή από αυτή του δίκλινου. Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν υπάρχουν τοπικές εκδηλώσεις - εκθέσεις, οι διανυκτερεύσεις είναι δυνατόν να γίνονται & εκτός των πόλεων. Καθώς επίσης είναι δυνατόν η εκτέλεση του προγράμματος αντίστροφα. Τα ονόματα των ξενοδοχείων
διαμονής για κάθε εκδρομή το γραφείο είναι υποχρεωμένο να τα γνωρίζει στους εκδρομείς 2 μέρες προ της αναχωρήσεως. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνονται σε καμία περίπτωση (εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) 1)VISΑ 2)Ποτά σε Ελλάδα - Εξωτερικό, 3) Φαγητά στα πλοία F/B, 5)Εισιτήρια πλοιαρίων βαπορέτων για μικρές μετακινήσεις σε μικρούς κόλπους πόλεις (π.χ. ΒΕΝΕΤΙΑ), 6)Αχθοφορικά φιλοδωρήματα, 7)Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους μουσεία, 8)Ότι άλλο προαιρετικά ή ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.
 

7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Κάθε εκδρομέας μπορεί να έχει το συνάλλαγμα που δικαιούνται από το νόμο.
 

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθήνης των εκδρομέων καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία & την οδηγία της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ με τα κατώτατα όρια ασφάλισης. Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη είναι δυνατή εφ όσον ζητηθεί από τους ταξιδιώτες με πρόσθετη επιβάρυνση ανάλογη των καλύψεων που ζητήθηκαν.

 

9.Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εμάς ή τρίτους, όπως το Smartsupp.com, s.r.o., VAT ID CZ03668681.

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΟΥ.